Trang chủ Công nghệ Làm web Cài đặt Local Web Server (Apache, MySQL, PHP) trên macOS 12 (2023)

Cài đặt Local Web Server (Apache, MySQL, PHP) trên macOS 12 (2023)

332
1

Trên macOS 12 Monterey, Apache được tích hợp vào hệ thống. Tuy nhiên, khi bạn kiểm tra httpd.conf tích hợp sẵn của Apache, bạn sẽ thấy một dòng cho biết:

10 triệu tiền điện được giảm ngay 150K! Xin anh em 5 giây để Ngọc giới thiệu. Anh em được giảm 1.5% giá trị hóa đơn khi thanh toán tiền điện tại đây. Không giới hạn số tiền đâu nhé, 100 triệu vẫn được giảm 1.5tr.
#PHP was deprecated in macOS 11 and removed from macOS 12

Từ bản macOS 12, PHP không được tích hợp sẵn, nếu bạn muốn thiết lập một local web server để kiểm thử (Apache, MySQL, PHP) một giải pháp được đưa ra là sử dụng HomeBrew để cài đặt. Các dòng lệnh thực hiện trên Terminal.

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ

HOSTING NGON BỔ RẺ

AZDIGI - Nhà cung cấp hosting tốt tại Việt Nam, giá từ 29k/tháng.

Hawkhost - Hosting nước ngoài có chất lượng tốt tại Việt Nam.
Nhập mã HAWKHOST50 để được giảm 40% (chỉ còn 2.4 USD/tháng, dùng được nhiều web).

Tổng hợp khuyến mãi tên miền, hosting VPS tháng 06/2024

Vô hiệu hóa Apache tích hợp sẵn trên macOS:

sudo apachectl stop

Cài đặt HomeBrew

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

BƯỚC 2: CÀI ĐẶT

Cài đặt Apache, PHP, mySQL và phpMyAdmin qua Homebrew:

brew install httpd php mysql phpmyadmin
Cài đặt Apache
Cài đặt PHP
Cài đặt mySQL

BƯỚC 3: CẤU HÌNH

Bạn đang đọc bài viết trên lucngoc.com. Năm 2024, Ngọc sẽ đẩy mạnh nội dung trên kênh Youtube, anh em đăng ký kênh để cập nhật nội dung hay nhé!

Chuyển tới thu mục cấu hình:

cd /usr/local/etc/httpd

Backup file cấu hình:

sudo cp httpd.conf httpd.conf.bak

Sửa file cấu hình:

sudo nano httpd.conf

a) Kích hoạt các Mô-đun

Dùng phím tắt control + w để tìm kiếm và đảm bảo hủy comment (bỏ dấu #):

LoadModule authn_core_module lib/httpd/modules/mod_authn_core.so
LoadModule authz_host_module lib/httpd/modules/mod_authz_host.so
LoadModule userdir_module lib/httpd/modules/mod_userdir.so
LoadModule include_module lib/httpd/modules/mod_include.so
LoadModule rewrite_module lib/httpd/modules/mod_rewrite.so
Include /usr/local/etc/httpd/extra/httpd-userdir.conf

b) Cấu hình DocumentRoot

Sử dụng control + w và tìm kiếm DocumentRoot

Mặc định thư mục root là /usr/local/var/www, Ngọc sửa thành /Users/lucngoc/Sites/ (folder Sites trong thư mục người dùng, thay lucngoc bằng username của bạn).

Thêm dấu # để biến thành comment:

#DocumentRoot "/usr/local/var/www"
#<Directory "/usr/local/var/www">

Và thêm các dòng vào bên dưới:

DocumentRoot "/Users/lucngoc/Sites/"
<Directory "/Users/lucngoc/Sites/">

Sau đó thêm các tùy chọn:

Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
MultiviewsMatch Any
DirectoryIndex index.php

AllowOverride All

Cấu hình DocumentRoot trông giống như thế này:

#DocumentRoot "/usr/local/var/www"
#<Directory "/usr/local/var/www">
DocumentRoot "/Users/lucngoc/Sites/"
<Directory "/Users/lucngoc/Sites/">
  #
  # Possible values for the Options directive are "None", "All", 
  # or any combination of:
  #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
  #
  # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
  # doesn't give it to you.
  #
  # The Options directive is both complicated and important. Please see
  # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
  # for more information.
  #
  Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
  MultiviewsMatch Any
  DirectoryIndex index.php
  #
  # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
  # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
  #  AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
  #
  AllowOverride All
  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted
</Directory>

c) Sửa Port

Mặc định sẽ sử dụng Port 8080, địa chỉ web bạn có dạng localhost:8080

Bạn có sửa thành Port 80 bằng cách dùng control + w tìm kiếm Listen 8080 và sửa thành Listen 80, tuy nhiên khuyến nghị bạn nên giữ nguyên 8080.

Kết thúc sửa file cấu hình, bấm control + x, chọn y để lưu lại file.

d) Cấu hình PHP và phpMyAdmin trên Apache

Chạy lệnh:

tee -a httpd.conf <<EOF
LoadModule php_module /usr/local/opt/php/lib/httpd/modules/libphp.so

<FilesMatch \.php$>
  SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

Alias /phpmyadmin /usr/local/share/phpmyadmin
<Directory /usr/local/share/phpmyadmin/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  DirectoryIndex index.php
  AllowOverride All
  <IfModule mod_authz_core.c>
    Require all granted
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
    Order allow,deny
    Allow from all
  </IfModule>
</Directory>
EOF

e) Cấu hình mySQL

Chạy lệnh vào làm theo hướng dẫn để thêm mật khẩu cho root, các tùy chọn còn lại chọn yes:

mysql_secure_installation

BƯỚC 4: KHỞI ĐỘNG

Bây giờ khởi động Apache và PHP

brew services start httpd
brew services start php

Dùng lệnh resert để khởi động lại dịch vụ nếu cần thiết:

brew services restart httpd

Bạn có thể kiểm tra các dịch vụ đang được brew chạy:

brew services list

Test thử, chạy lệnh:

cd ~/Sites && echo '<?php phpinfo(); ?>' > phpinfo.php

Sau đó mở trình duyệt vào địa chỉ localhost:8080/phpinfo.php

BƯỚC 5: CHẠY THỬ

Quản lý phpMyAdmin tại địa chỉ localhost:8080/phpmyadmin, tại đây có thể tạo mới Database.

Để tải WordPress ta chạy lệnh

cd ~/Sites && wget https://wordpress.org/latest.tar.gz && tar -xzvf latest.tar.gz && mv -v -f wordpress/* . && rm -f latest.tar.gz && rm -r wordpress
Minh họa cài đặt WordPress

Cài đặt WordPress hay các nền tảng yêu thích của bạn!

Liên kết chia sẻ nhanh:
DMCA.com Protection Status
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Long Nguyễn
Long Nguyễn
1 năm trước

Đúng cái mình cần, cảm ơn Ngọc!